برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان JITM_Volume 7_Issue 2_Pages 429-450-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. Perceived power security نظریه داده بنیاد بهره برده شد. در مرحله دوم با بهره مندی از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریتدانش و به روش پیمایشی، از مدل توسعه داده شده نظرسنجی به عمل Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JITM277301234989000-1

چه شاخصها و معیارهایی بر آمادگی سازمانها جهت همراستایی استراتژیک مـوثراست؟ هریک از شاخصهای موثر بر آمادگی سازمان جهت همراستایی بهچه میـزان دارای اهمیت هستند؟ سطح آمادگی سازمان جهت همراستایی استراتژیک به چه میزان است؟ Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JITM277281234989000-1

اشتراک دانش (ضمنی/صریح) بر موفقیت برونسپاری خدمات فناوری اطلاعاتدر سازمان محلی اثر مثبت دارد. قابلیت سازمانی اثر تعـدیل کننـدهای بـر ارتبـاط بـین اشـتراک دانـش و موفقیـت برونسپاری دارد. شراکتپذیری به عنوان متغیر مداخله گر (میانجی) Read more…